DZIECI (4-6 LAT)

  kurs języka angielskiego dedykowany dzieciom w wieku 4-6 lat

Zajęcia metodą CEE mają na celu wzbudzenie u dziecka naturalnej ciekawości poznawczej, pasji i fascynacji uczeniem się języka angielskiego poprzez polisensoryczne działania twórcze – zgodne z jego zainteresowaniami, potrzebami, a jednocześnie realizujące program przedszkolnej podstawy programowej z języka angielskiego.

Głównym założeniem metody jest stworzenie dziecku optymalnych warunków do rozwoju jego potencjału, zdolności, motywacji wewnętrznej, co umożliwia uczenie się języka angielskiego dla własnej przyjemności. Każde zajęcia to zaproszenie dziecka do niezwykłej podróży w świat dziecięcej wyobraźni poprzez zróżnicowane działania twórcze bliskie zainteresowaniom i potrzebom dziecka w wieku przedszkolnym.

Metoda  w ramach różnorodnych technik glottodydaktycznych bazuje na działaniach: muzycznych, plastycznych (Process Art, Crafts), teatralnych (Puppetry Show, podświetlane teatrzyki kubeczkowe, teatrzyki kukiełkowe, łyżeczkowe, papierowe), kulinarnych (Creative! Snacks – aktywizujące zmysł dotyku, smaku i węchu), bezpiecznych eksperymentach naukowych, zabawach na świeżym powietrzu, a także różnorodnych działaniach polisensorycznych (Messy Play Ideas).

Metoda nie wyklucza stosowania tradycyjnych form dydaktycznych (Flashcards, Traditional Games – Simon Says, Blindfold Game, Chinese Whispers, Guessing Game), kolorowanek, itp – natomiast stanowią one jedynie formę uzupełniającą, dodatkową – dla rzeczywiście atrakcyjnych dla dzieci aktywności.